top of page
  • AutorenbildDr. Hornáček

Biorezonancia

Klasická medicína sa zaoberá prevažne biochemickými parametrami a biofyzikálne javy odsúva do úzadia.


Klasická medicína sa zaoberá prevažne biochemickými parametrami a biofyzikálne javy odsúva do úzadia. Musíme si uvedomiť, že biochemickým prejavom predchádzajú biofyzikálne riadiace signály.Za posledné desaťročia poznatky kvantovej fyziky mimoriadne pokročili a na jej poznatkoch boli skonštruované prístroje, ktoré používame u nás na diagnostiku a liečbu. Aké sú teda poznatky kvantovej fyziky: Do 20. storočia fyzika stavala na objavoch Isaaca Newtona, táto fyzika sa zaoberá tým, ako funguje hmota v priestore a čase .Jej poznatky sú zhrnuté v Newtonovych zákonoch. Táto klasická fyzika má však svoje limity, keď sa jedná o štúdium energie, činnosti nemateriálneho sveta mimo priestoru a času a štúdií atómov, základnej zložky hmoty a všetkého, čo existuje vo fyzickom vesmíre. Táto oblasť náleží kvantovej fyzike. Ukazuje sa , že častice/elektróny, fotóny atď./sa nechovajú ani trochu tak ako makrosvet. Kvantoví fyzici hovoria, že pri bádaní subatomárnych častíc zisťujú, že atóm ako keby zmizol a prichádzajú na to, že atómy sú z 99,999 percent vyplnené energiou, teda informáciami. Takže, ak základná jednotka hmoty má takéto zloženie, tak aj celý vesmír, ako ho poznáme a všetko v ňom, bez ohľadu na to, ako sa nám hmota zdá pevná, je v podstate len energiou a informáciami. Toto nie sú poznatky nejakých chorých mozgov, ale vedcov nositeľov Nobelovych cien a pracujúcich napr. vo švajčiarskom CERNe. Dá sa očakávať, že v budúcnosti dnešnú medicínu, založenú na biochémii postupne nahradí medicína založená na poznatkoch kvantovej fyziky, teda pracujúca s novými pojmami ultrajemná bioenergia, ultrajemná biokybernetika, alebo biorezonancia. Dnes s istotou vieme, že biofyzikálne javy predchádzajú a riadia javy biochemické. Desiatky rokov je známe, že kmitanie buniek vlastného tela a jeho zmeny nazvané biorezonancia môže mať význam pri liečbe ochorení. Vysvetlenie pojmu biorezonancia: Rezonancia je slovo s viacerými významami -súznenie, odozva, ozvena, vo fyzike sa používa ako zhoda kmitov sústavy s frekvenciou pôsobiacej sily .Biorezonancia je premietnutím rezonancie vo fyzikálnom význame do živej hmoty, konkrétne do živého tela.

Kvantová fyzika sa vlastne zaoberá okrem iného, aj tokom energií vo vesmíre a v malom aj tokom energií v ľudskom tele .Prišla na to, čo vedeli už starí Číňania pred 5000 rokmi/ako na to prišli?/, že energia sa v našom tele pohybuje v určitých dráhach –meridiánoch .Vysvetlíme si teraz niektoré poznatky kvantovej fyziky a potom sa vrátime k tokom energie v našom tele a ich pôsobeniu na naše zdravie ,alebo chorobu.

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Carlo Rubia dokázal, že pomer častíc hmoty –nukleónov a častíc energie –fotónov je jedna ku jednej miliarde v prospech energie. Týmto poznatkom sa stáva dôležitosť hmotného sveta skoro zanedbateľnou oproti energiám. Tým sa v posledných desaťročiach mení aj model sveta. Ten materialistický, ktorý hlásala klasická fyzika ustupuje po takýchto zisteniach svetu idealistickému, teda do popredia sa dostáva vlnenie -energia. V prírode platí základný zákon bipolarity. Na jednom póle je extrémna energia a na druhom extrémna hmota. Tieto polarity sa nedajú od seba oddeliť. Všetko stojí na ich spojení. Fotón je jednotkou energie, niekedy vytvára polárnu hmotnú dvojicu elektrón- pozitrón, ktorá opäť zmizne a vyžiari kvantum energie- fotón. Aby to nebolo až také jednoduché, tak okrem fotónu- energetického kvanta svetla ,sa vyžiari aj fonón- energetické kvantum zvuku. tieto dve kvantové častice tvoria tzv. solitónové vlnenie, je to pojem, ktorý sa používa posledné roky. Toto vlnenie je veľmi slabé ,podprahové pre naše zmysly, ale je extrémne rýchle. Je merateľné iba špeciálnou laboratórnou technikou, Týmto vlnením komunikujú jednotlivé bunky v tele, ich štruktúry a napokon orgány. Pre kvantovú fyziku a aj medicínu je dôležité toto biologicky účinné žiarenie ,ktoré je piatym a šiestym rozmerom vesmíru, rozmery v našom

trojrozmernom vesmíre sú výška, šírka a dĺžka, štvrtý rozmer je čas. Sú to poznatky nositeľov Nobelovych cien a mali by sa s nimi zoznámiť aj oponenti našej metódy vyšetrenia a liečby z oblasti klasickej medicíny. Hmota teda vzniká zhustením energie a je veľmi labilná, stabilitu získava až formovaním energetickými silami, ktoré sa starajú o vysoký stupeň jej organizácie. Z toho vyplýva, že všetko hmotné, teda viditeľné, vrátane chorobných zmien, je vyvolávané energetickými interakčnými silami. Je teda jasné, že každá choroba vzniká zmenou týchto síl. Každá zmena vzniká z nehmotnej, teda psychickej poruchy ,ale prejavuje sa v hmotnej podobe, teda chorobou tela. Ochorenia majú psychosomatický základ, ale ani toto nie je jednoduchý vzťah psyché a soma. Je tu ešte neuroregulácia , neurohumorálny systém. Ak telo ochorie ,vidíme príznaky ochorenia. Telo už pred ich vznikom cez poruchy solitónového žiarenia hlási poruchy v toku energií. Príznaky vznikajú až neskôr. Nemôžeme sa sústrediť iba na liečbu príznakov ochorenia, ak chceme byť úspešní pri liečbe chronických ochorení, musíme zasiahnuť do príčiny a nie liečiť iba následky. Musíme urobiť niečo pre „to“ a nie niečo „proti tomu“.

Vráťme sa ku tokom energie v našom tele. Pre naše zdravie by bolo ideálne, aby boli všetky dráhy v norme. V takom prípade by človek nemohol ochorieť, lebo by to ideálne pracujúce telo nedovolilo. Situácia je však bohužiaľ iná, nastáva zníženie, alebo zvýšenie tokov energie v tele, prípadne jej prerušenie v meridiáne napríklad jazvami. Zníženie energetických tokov v dráhe môže nastať stresom, následkom ťažších ochorení spôsobených vírusmi, baktériami, po antibiotickej liečbe ,po operáciách, chemoterapii, ožarovaní...Zvýšenie toku energie nastáva pri alergiách, poruchách vegetatívneho nervového systému spojených so zvýšenou potivosťou, pri predráždení tela napr. chronickým zápalom pečene, obličiek a pod. Prístroj Bicom optima si cez sústavu elektród z vodivej gumy sníma vlnenie, ktoré vytvárajú jednotlivé orgány, ktoré chceme ošetriť a počítač v prístroji oddelí harmonické/správne/ vlny od patologických. S týmito pracuje, harmonizuje ich pomocou interferencie , teda skladania, alebo nadmerne silné vlnenie zoslabí pomocou inverzie. Takto upravené vlny cez dostredivé káble a elektródy vracia do tela. Ide teda o informačnú liečbu, správna informácia vytláča postupne patologickú a orgán sa dostáva do správneho funkčného stavu.

Pracujeme s Bicomom už desiaty rok .Výrobca firma Regumed z Nemecka má popri svojom výrobnom závode aj výskumný ústav. Neustále prístroj a jeho vybavenie zlepšuje, rozširuje počet liečebných programov a diagnostických a liečebných ampúl. Dbá tiež o neustále doškoľovanie, chodíme viackrát do roka na školiace akcie .Toho času pracujeme s vyše tisíckou liečebných programov a osemnástimi diagnostickými setmi po 60 ampúl a vieme tak pri pôsobení Bicomu postupovať individuálnymi programami prispôsobenými každému klientovi a z toho pramení vysoká úspešnosť liečby.

Diagnostiku robíme aj prístrojom Diacom, ktorý tiež pracuje na základe poznatkov kvantovej fyziky. Keďže pracujeme s energiami, teda elektromagnetickými vlnami, tak vlna má svoj tvar ,svoju výšku a frekvenciu. Ak je orgán zdravý, tak tieto parametre sa zhodujú s hodnotami ,ktoré sú v programe prístroja. V prvej fáze vyšetrenia sa zachytávajú vlny idúce do mozgu nervovými vláknami, cez slúchadlá so senzormi/slúchadlá preto, lebo tieto vlny sú omnoho slabšie, ako vlny ktoré tvorí mozog a dajú sa zachytiť cez lebku EEG prístrojom, preto musíme nájsť v lebke otvory , cez ktoré sa vlny dajú zachytiť a na toto sú vhodné otvory, ktorými do lebky vchádzajú sluchové nervy/. Merajú sa orgány,ktoré sú naprogramované . V druhej fáze vyšetrenia sú porovnávané orgány vyšetrovaného s orgánmi zdravými, ktoré sú v programe Diacomu. Keď je odchýlka od parametrov vĺn zdravého orgánu ,tak pomerné číslo, ktoré z tohto porovnávania vzniká naznačuje zmeny v orgáne a program ponúka aj diagnózu, ktorá je s touto odchýlkou spojená. Podľa veľkosti pomerného čísla sa dá vyhodnotiť intenzita poškodenia orgánov, alebo ich štruktúr a po liečbe sa dá objektivizovať miera zlepšenia stavu .Vidíme, že všetky bunky nášho tela ,ale aj bunky cudzorodé ako napr. baktérie, plesne, vírusy parazity ...kmitajú v istej frekvencii, ktorá ich charakterizuje. Ak sú niekde v tele premnožené, tak to prístroj registruje a ukáže mi to. Potom, ak je to pre zlepšenie zdravotného stavu potrebné, tak ich odstraňujeme. Podotýkam, že isté množstvo týchto cudzorodých organizmov je pre telo nevyhnutné napr. črevné -probiotické baktérie pomáhajú pri trávení potravy a aj malé množstvo patogénov potrebujeme na stimuláciu imunitného systému a i..Žijeme v prírodnom prostredí, a teda jeho súčasti do nás prenikajú či už potravou, pri dýchaní a dotykoch s rôznymi predmetmi. My tak isto vylučujeme tieto elementy dýchaním, močom, stolicou. Máme istú ochranu pred nimi kožu, všetky sliznice a imunitu, tvoria tzv. bariérovú ochranu nášho tela. Ak je poškodená, vznikajú rôzne ochorenia zápaly, alergia...Tu potom pomáhame my.

177 Ansichten
bottom of page